ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk door of namens AD Project Afbouw B.V., gevestigd te Den Hoorn hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.

2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”.

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1.Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer bindend.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer bindend.

3. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de opdrachtnemer de wettelijke bepalingen van dwingend recht in acht.

4. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

5. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

ARTIKEL 3: OFFERTES

1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij:

a. de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en). Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zullen de omschrijvingen c.q. tekeningen voor beide partijen bindend zijn.

b.ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:

a. aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

b. richtprijs: de opdrachtnemer zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van het werk;

c. regie: de opdrachtnemer doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

De opdrachtnemer zal wettelijke bepalingen van dwingend recht te allen tijde en ongeacht de prijsvormingsmethode in acht nemen.

3. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door de opdrachtnemer verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Indien de opdrachtgever een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van de opdrachtnemer, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de opdrachtnemer te retourneren.

5. De opdrachtnemer heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de opdrachtgever in rekening te brengen, mits de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

6. Bij kostenverhogende omstandigheden:

a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de opdrachtnemer worden uitgegeven, al dan niet ten gevolge van prijswijzigingen bij toeleveranciers van de opdrachtnemer, en in werking treden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

b. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door de opdrachtnemer gepresteerde dient de opdrachtgever af te rekenen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen.

7. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

1. De opdrachtnemer is altijd bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1.De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:

a. de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De opdrachtgever overlegt hierover met de opdrachtnemer indien hij dit nodig acht;

b. de opdrachtnemer op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

c. de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;

d. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;

e. de opdrachtnemer kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.;

f. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.

2. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

3. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water e.d., zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen.

5. De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de opdrachtnemer uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

7. Indien de opdrachtgever niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet is de opdrachtnemer gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient de opdrachtnemer derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt de opdrachtnemer niet in verzuim.

3. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.

4. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten c.q. de zaken aan de opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de opdrachtgever de opdrachtnemer in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten.

5. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de door de opdrachtnemer gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Het voorgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de bedongen prijs (aanneemsom), alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

7. De opdrachtnemer is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. Het bepaalde in lid 3 van artikel 2 is van overeenkomstige toepassing.

8.Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeids-overeenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, gedurende tenminste 5 uren, respectievelijk 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de opdrachtnemer komende omstandigheden, gedurende ten minste 5 uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

9. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

10. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, de opdrachtnemer het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft de opdrachtnemer recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheid.

11. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de opdrachtgever komen, dienen de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schades en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1. De opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de opdrachtnemer te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de opdrachtnemer hierover met de opdrachtgever in overleg te treden.

4. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtnemer is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door de opdrachtnemer aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.

5. Alle onkosten welke door de opdrachtnemer worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

8. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

9. De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De opdrachtnemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.

10. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.

11. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

12. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

13. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

14. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.

15. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de opdrachtnemer een gefixeerde schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd van € 40 per werkdag tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd, behoudens voor zover de opdrachtnemer recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de opdrachtnemer gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever

16. De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de opdrachtnemer nog toekomt.

17. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste 25% van die aannemingssom en bij een overeengekomen aannemingssom groter dan € 20.000 ten hoogste 15% van die aannemingssom.

ARTIKEL 8: OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in lid 7 van dit artikel, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.

3. Wordt niet binnen 5 werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door de opdrachtnemer ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd.

4. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer de gelegenheid te geven om de in het vorige lid van dit artikel door de opdrachtgever opgegeven gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

5. Geschiedt de opneming niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag, dan kan de opdrachtnemer bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen, aan de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan is het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

6. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken een eventuele inge-bruikneming niet in de weg staan.

8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 9: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

2. De opdrachtnemer is verplicht de in lid 7 van artikel 8 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 1 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. De opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor rekening van de opdrachtnemer komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 10: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de opdrachtnemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan de opdrachtnemer te worden vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de opdrachtnemer, mits de opdrachtnemer de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer bovendien vorderen, dat aan de opdrachtnemer een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de opdrachtnemer betaalde bouwmaterialen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 (één) maand duurt, is de opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te worden afgerekend.

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de opdrachtnemer als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

ARTIKEL 11: BOUWMATERIALEN

1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

3. De opdrachtgever is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

4. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door de opdrachtnemer afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

ARTIKEL 12: MEER EN MINDERWERK

1.Meer en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

2. Indien de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;

b. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;

c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;

d. in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

a. het aanschaffen van bouwmaterialen;

b. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

5. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

6. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan de opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een opdrachtnemersvergoeding van 10%.

7. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwmaterialen wordt verrekend voor zover deze door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de opdrachtnemer redelijkerwijs rekening had moeten houden.

8. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

9. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

ARTIKEL 13: BETALING

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

B. zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

C. zal de opdrachtgever na daartoe door de opdrachtnemer te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

D. heeft de opdrachtnemer het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtnemer zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

 

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 14 5% REGELING

1. Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een consument, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW en onder behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de aannemingssom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de opdrachtnemer te betalen, in depot storten bij een notaris.

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de opdrachtnemer nadat drie    maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de consument van zijn in artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheid gebruik wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de consument aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.

4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de opdrachtnemer voor zover de consument daarin toestemt, de opdrachtnemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.

5. Indien de consument aan de opdrachtnemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de depotstoring of de door de opdrachtnemer gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente van artikel 6:119 BW. Gedurende de drie maanden na oplevering is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.

6. De door de notaris berekende kosten voor het depot komen voor rekening van de consument. De door de notaris te vergoeden rente over het depotbedrag komt ten gunste van de consument.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

1. De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de opdrachtnemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de opdrachtnemer gesloten verzekering.

4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de opdrachtnemer zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

5.De opdrachtnemer is verplicht bij het ingaan of het uitvoeren van de overeenkomst de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht c.q. voor gebreken in en/of ongeschiktheid van de namens en/of door de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en/of gegevens (zoals bijvoorbeeld constructies, werkwijzen, bodemgesteldheid, orders, bouwmaterialen, hulpmiddelen e.d.), voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

6. De opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

7. Termijn van aansprakelijkheidsstelling:

a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

b. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

8. Zo door de opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gelden.

9. In geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de opdrachtnemer de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

10. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens de opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (zaken dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de opdrachtgever;

b. voormelde schade is ontstaan door gebreken in en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten, onjuistheden of onvolledigheden in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften e.d.;

c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer;

d. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde werk heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

11. Ontwerpaansprakelijkheid:

a. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de opdrachtnemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.

b. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 10% van de aannemingssom.

c. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. De opdrachtnemer is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen, adviezen e.d..

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.

2. Ingeval de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, is de opdrachtgever niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De opdrachtnemer kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele¬ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de opdrachtnemer krachtens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de opdrachtnemer en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de opdrachtnemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 20: ANNULERING/ONTBINDING

1. Afstand van ontbinding:

a. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt. De opdrachtgever is een vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs dan wel - indien de werkzaamheden op basis van artikel 3 lid 2 sub c zouden zijn uitgevoerd - van de gederfde omzet aan de opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om de daadwerkelijk geleden schade bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de opdrachtnemer ter zake.

4. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst met een opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is de opdrachtnemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

 

Deze algemene voorwaarden zijn door Edwin’s Law samengesteld (december 2016) en deels gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van werk 2013 (AVA 2013). AVA 2013 is vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013.